OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP

 • 1. Základní přehled
 • 2. Uzavření kupní smlouvy
 • 3. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
 • 4. Záruční podmínky
 • 5. Reklamace zboží
 • 6. Dopravné a způsob platby
 • 7. Ochrana osobních údajů

1. Základní přehled

 • běžná dodací lhůta je 3-4 pracovní dny od obdržení objednávky nebo platby předem
 • využít lze tyto platební metody: dobírka, platební karta, online bankovní převod, běžný bankovní převod, elektronická peněženka
 • k doručení zboží využíváme služeb České pošty a PPL
 • jako odesílatel zásilky bude na poštovním/dodacím lístku uveden náš centrální sklad, společnost Cross Trans Service Kutná Hora s.r.o.
 • osobní odběr, vracení výrobků a uplatňování reklamací na prodejnách SCANquilt není možné
 • spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Informaci o odstoupení od smlouvy zašlete na e-mail eshop@scanquilt.cz nebo písemně na adresu: Silex spol. s r.o. - oddělení e-shop, Vinohradská 1899/112, Praha 3, 130 00
 • odstoupí-li spotřebitel bez udání důvodu od smlouvy, je povinen na své náklady vrátit zboží prodávajícímu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, na adresu centrálního skladu Cross Trans Service, Hrnčířská 200, PSČ 284 01, Kutná Hora. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, v originálním balení a s kopií faktury
 • prodávající vrátí spotřebiteli všechny peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal
 • spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • reklamaci oznamte na emailovou adresu eshop@scanquilt.cz, následně výrobek zašlete s kopií faktury na adresu: Silex spol. s r.o. - reklamační oddělení, Vinohradská 1899/112, Praha 3, 130 00. Náš pracovník Vám emailem nebo telefonicky potvrdí přijetí reklamace a zboží a informuje Vás o dalším postupu. Při uznané reklamaci může spotřebitel požadovat úhradu nákladů na zaslání reklamovaného výrobku zpět prodávajícímu
 • reklamace se řídí dle ustanovení Občanského zákoníku platného od 1.1.2014
 • pokud při nákupu v e-shopu uplatníte iBOD kartu a výrobky nebudou ve lhůtě 14 dnů vráceny Prodávajícímu, do 20 dnů od zaplacení Vám budou připsány iBODy
 • odesláním objednávky spotřebitel souhlasí s Obchodními podmínkami Silex spol. s r.o. a dává souhlas k tomu, aby až do písemného odvolání tohoto souhlasu byly poskytnuté osobní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro marketingové účely Silex spol. s r. o.

2. Uzavření kupní smlouvy

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky podle Občanského zákoníku ve znění platném od 1. 1. 2014. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky.

Nabídka zboží v rámci internetového obchodu Silex spol. s r.o. je prezentací nabízeného a prodávaného zboží a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka spotřebitele. Smluvní vztah vzniká mezi spotřebitelem a prodávajícím, kterým je společnost Silex spol. s r.o., se sídlem Vinohradská 1899/112, Praha 3, 13000, IČ:00563714, DIČ: CZ00563714 zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 301 u Krajského obchodního soudu v Praze. Tato společnost je od okamžiku přijetí objednávky jediným a výlučným subjektem zodpovědným za prodej a dodání zboží spotřebiteli.

Okamžikem uzavření kupní smlouvy je potvrzující email, který prodávající zašle spotřebiteli nejdéle do 17 hod. následujícího pracovního dne od obdržení objednávky. Takto definovaný okamžik uzavření kupní smlouvy je shodný pro smluvní stranu, která je i není spotřebitelem.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Uzavřením kupní smlouvy spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je spotřebitel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

3. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel má právo dle Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, odešle prodávajícímu odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@scanquilt.cz nebo písemně na adresu sídla prodávajícího: Silex spol. s r.o., Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3.

Odstoupí-li spotřebitel bez udání důvodu od smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu na své náklady vrátit zboží prodávajícímu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, na adresu centrálního skladu Cross Trans Service, Hrnčířská 200, PSČ 284 01, Kutná Hora.

Prodávající vrátí spotřebiteli stejným způsobem (jako je obdržel) všechny peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 • Prodávající není povinen dle § 1832, odstavec 4 Občanského zákoníku vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy musí prodávajícímu (nebo dodavateli) vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.
 • Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 • Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 • Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.
 • Spotřebitel bere na vědomí, že zásilky zasílány prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty.

4. Záruční podmínky

Délka záruční doby se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro spotřebitele 24 měsíců. U smluvní strany, která je právnickou či fyzickou osobou podnikající poskytuje prodávající záruční lhůtu 6 měsíců.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží spotřebitelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jejich životnosti či opotřebení v důsledku používání. Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky právo:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Pokud není možné, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu najednou (3 a více)nebo opakovaně (nejméně 3x) a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy;
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy;
 • v případě, že zboží prodávané za nižší cenu (ve slevě) má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

5. Reklamace zboží

Reklamace lze uplatnit po celou záruční dobu přímo na adrese prodávajícího.

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se s spotřebitelem na prodloužení této lhůty. V případě překročení maximální lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel nárok na výměnu zboží za nové. Pokud výměna není možná, má právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamaci zásilky, tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, má spotřebitel právo uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu.

V případě reklamace má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné, poštovné apod. v nutné výši). Toto ustanovení se vztahuje na kupujícího - spotřebitele. Kupující - jiný subjekt si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.

Postup uplatnění reklamace:

 • o reklamaci je spotřebitel povinen prodávajícího nejdříve informovat emailem na adrese: eshop@scanquilt.cz a následně odeslat zásilku s kopií faktury o zboží na adresu: Silex spol. s r.o. - reklamační oddělení, Vinohradská 1899/112, Praha 3, 130 00
 • v zájmu rychlého vyřízení doporučuje prodávající spotřebiteli při uplatnění reklamace zaslat zboží doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a návrhem na požadovaný způsob vyřízení reklamace
 • prodávající nepřijme reklamované zboží odeslané na dobírku
 • prodávající doporučuje spotřebiteli odesílané zboží pojistit
 • prodávající vrátí spotřebiteli finanční prostředky dohodnutým způsobem (zpravidla na bankovní účet)

6. Dodací lhůta, způsob platby, dopravné, dárkové certifikáty

Prodávající dodá zboží spotřebiteli zpravidla do 3-4 pracovních dnů od potvrzené objednávky nebo přijaté platby na účet.

Jako odesílatel zásilky bude na poštovním/dodacím lístku uveden náš centrální sklad, společnost Cross Trans Service Kutná Hora s.r.o.

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty nebo PPL. Balné a poštovné je spotřebiteli účtováno podle zvolených služeb (balík do ruky, balík na poštu, dobírka), vždy vyčísleno v rekapitulaci objednávky a započítáno do celkové hodnoty faktury.

Případné slevy z ceny zboží nabízené a poskytované prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Dárkové certifikáty SCANquilt (nominální hodnoty 500 a 1000 Kč) lze uplatnit v eshopu a v prodejnách SCANquilt:

 • platnost dárkových certifikátů SCANquilt není omezena
 • do určeného pole v košíku - krok 1 navstupuje spotřebitel unikátní kód, který nalezne na zadní straně dárkového certifikátu SCANquilt
 • certifikát lze uplatnit pouze jednorázově, po odeslání objednávky dojde k jeho zneplatnění
 • nevyčerpanou hodnotu dárkového certifikátu prodávající spotřebiteli neproplácí ani jinak nepřevádí
 • pokud je celková hodnota nákupu včetně poplatků za dopravu a platbu dobírkou vyšší než hodnota dárkového certifikátu, spotřebitel doplatí rozdíl běžnými platebními metodami
 • v případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů nebo uznané reklamaci prodávající kód znovu aktivuje, dárkový certifikát je možné využít pro další nákup

7. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) spotřebitele jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od spotřebitele jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou dopravce za účelem bezproblémového doručení zboží.

Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti spotřebitele odstranit z databáze.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se spotřebitelem a v případě jeho zvláštního souhlasu, který uděluje svou registrací do elektronického obchodu, též marketingových akcí prodávajícího včetně zasílání emailových newsletterů.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Spotřebitel svým nákupem souhlasí s poskytnutím své e-mailové adresy portálu Heureka.cz (provozované společností Naspers OCS Czech Republic, s.r.o.) za účelem zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze prodávajícímu. Spotřebitel uzavřením objednávky nebo odesláním dotazu k produktu pomocí webového formuláře souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Uzavřením kupním smlouvy se Obchodní podmínky prodávajícího stávají pro spotřebitele závaznými.

8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz .


Sledujte násFacebookFacebook