Obchodní podmínky pro eshop

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené mezi naší společností Silex spol. s r.o. jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím prostřednictvím on-line obchodu SCANquilt umístěného na webovém rozhraní https://www.scanquilt.cz/.

 Společnost Silex spol. s r.o. se sídlem na adrese Vinohradská 1899/112, Praha 3, PSČ 130 00, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 301, IČ: 00563714 (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“ nebo „Silex“). Zákaznická linka: +420 246 058 120, kontaktní e-mail: eshop@scanquilt.cz.

 

1. Udělejte si přehledFotografie jednobarevného povlečení v pudrově růžové barvě s dívkou, která si sundavá masku na spaní.

 

2. Úvodní ustanovení

Internetový obchod https://www.scanquilt.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozován společností Silex spol. s r.o. se sídlem na adrese Vinohradská 1899/112, Praha 3, PSČ 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 301, IČ: 00563714, (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“ nebo „Silex“), bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 265207314/0300.

Kontakty: email: eshop@scanquilt.cz, tel. č.: 246 058 120

Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“).

Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „kupující“).

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

3. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu, z něj může objednávat zboží. Kupující rovněž může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webových stránek.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

4. Uzavření kupní smlouvy

Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Nabídka zboží v rámci internetového obchodu Silex je prezentací nabízeného a prodávaného zboží a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Návrhem na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem je až řádně vyplněná objednávka kupujícího. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Okamžikem uzavření kupní smlouvy je potvrzující email, který provozovatel zašle kupujícímu na email uvedený v objednávce.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

Provozovatel nabízí tyto způsoby platby: platební kartou nebo online bankovním převodem přes platební bránu, běžným bankovním převodem po dokončení objednávky, na dobírku, přes službu PayPal a GoPay. Při osobním odběru na prodejně SCANquilt lze platit platební kartou nebo v hotovosti. Provozovatel je oprávněn požadovat po konkrétním kupujícím v odůvodněných případech platbu předem a umožnit takovému kupujícímu platbu pouze tímto způsobem.

Při volbě platby platební kartou nebo online bankovním převodem po internetu bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.

Při volbě platby běžným bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího, tj. zboží bude odesláno kupujícímu až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si provozovatel vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.

Při volbě platby přes službu PayPal nebo GoPay bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na server třetí strany, kde bude vyzván k přihlášení do svého účtu. Po ověření platnosti a dostatečného zůstatku na účtu bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit při převzetí“ nebo „Objednat a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu emailové adresy kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

 

5. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.

V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákon nestanoví jinak, kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována na email uvedený v jeho uživatelském účtu či uvedený kupujícím v objednávce.

 

6. Dárkové certifikáty a slevové kódy

Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených papírových či elektronických dárkových certifikátech SCANquilt a slevové kódy poskytnuté provozovatelem v souladu s jejich pravidly. Není-li provozovatelem výslovně uvedeno jinak, slevové kódy:

V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu zakoupeného na základě slevového kódu má kupující nárok na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. Prodávající není povinen vystavit nový slevový kód. V případě dárkového certifikátu je kupujícímu vrácena skutečně zaplacená částka a hodnota certifikátu.

Pokud má dárkový certifikát nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn je použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového certifikátu nebo slevového kódu.

Dárkový certifikát ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového certifikátu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového certifikátu nebo slevového kódu.

V případě, že dárkový certifikát nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly provozovatele pro užití konkrétních dárkových certifikátů a slevových kódů, má provozovatel právo takto uplatněný dárkový certifikát nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený provozovatelem.

 

7. Dodání zboží

Provozovatel se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu, obvykle 2-3 dnů, nejpozději v zákonném termínu, tj. do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě platby platební kartou po internetu přes platební bránu, bankovním převodem, přes službu PayPal nebo GoPay provozovatel odešle zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet.

Jako odesílatel zásilky bude na poštovním/dodacím lístku uveden náš centrální sklad, společnost Cross Trans Service Kutná Hora s.r.o..

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty / Balíkovny, PPL, DPD nebo přes Zásilkovnu. Balné a poštovné je spotřebiteli účtováno podle zvolených služeb (balík do ruky (na adresu), balík na poštu, balík na dobírku), vždy vyčísleno v rekapitulaci objednávky a započítáno do celkové hodnoty faktury.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

Elektronický doklad o zakoupení zboží (fakturu) zasílá provozovatel kupujícímu pouze na email ve chvíli expedice zboží z centrálního skladu. V dokladu je uvedeno datum prodeje, označení zboží, kupní cena a údaje o prodávajícím.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Pokud si kupující nevyzvedne jím dříve objednané zboží, provozovatel není povinen mu při nové dosud neuhrazené objednávce zboží zaslat nebo může požadovat platbu předem.

V případě dodání zboží na prodejnu SCANquilt účtuje provozovatel poplatky spojené s manipulací, případně dopravou zboží na prodejnu. 

Pokud si kupující v jednom kalendářním dni objedná (prostřednictvím jedné či více objednávek) celkem více než 5 kusů zboží, může prodávající požadovat úhradu zboží předem jako jedinou možnost úhrady. Tuto možnost si provozovatel vyhrazuje, v rozsahu umožněném zákonem, i v případě opakovaného neodůvodněného vracení zjevně používaného zboží ze strany téhož kupujícího a/nebo opakovaného bezdůvodného nepřevzetí objednaného zboží.

V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené na webových stránkách obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

 

8. Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo dle § 1829 a násl. občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, u kterého byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků dálkové komunikace (internetový obchod, email, telefonicky).

Pro odstoupení od kupní smlouvy může nakupující využít tento vzorový formulář ve formátu PDF nebo DOCX.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, je povinen odeslat prodávajícímu odstoupení od smlouvy s uvedením jména, příjmení, čísla objednávky, čísla účtu pro vrácení peněz, číselného kódu vráceného zboží na email prodávajícího eshop@scanquilt.cz nebo písemně na adresu sídla prodávajícího: Silex spol. s r.o., Vinohradská 1899/112, Praha 3, PSČ 130 00.

Odstoupí-li spotřebitel bez udání důvodu od smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu na své náklady vrátit zboží prodávajícímu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, na adresu centrálního skladu Cross Trans Service, Hrnčířská 200, Kutná Hora, PSČ 284 01.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy musí prodávajícímu (nebo dodavateli) vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.

Spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a dále zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. přikrývky a polštáře).

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno nebo upraveno na míru, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Spotřebitel bere na vědomí, že zásilky zasílány prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty.

Prodávající vrátí spotřebiteli stejným způsobem (jako je obdržel) všechny peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Prodávající není povinen dle § 1832, odstavec 4 Občanského zákoníku vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Prodávající umožňuje spotřebiteli ve vybraných kamenných prodejnách SCANquilt odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od zakoupení zboží, u kterého byla kupní smlouva uzavřena dálkovými prostředky. Aktuální seznam prodejen je uveden na stránce www.scanquilt.cz. Spotřebitel je povinen při odstoupení od smlouvy předložit na prodejně nákupní doklad, na kterém je uvedeno číslo eshop objednávky.

V případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, má kupující právo na vrácení nákladů pouze v hodnotě, která odpovídá nákladům na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží nabízenému Provozovatelem.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět a v případě prokazatelného vrácení nedoručitelné zásilky zničeno provozovatelem bez nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, s čímž kupující tímto souhlasí.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek s čímž kupující tímto souhlasí.

 

9. Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem

Pokud Provozovatel nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě, vyhrazuje si právo odstoupit v takových případech od kupní smlouvy a kupující s tímto postupem pro takové výjimečné případy tímto souhlasí.

Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li provozovatel, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu a kupující s tímto postupem pro takové případy tímto souhlasí.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, resp. s takovým kupujícím smlouvu vůbec neuzavřít, pokud kupující v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

Pokud provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na email uvedený kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena, případně sníženou v souladu s těmito obchodními podmínkami.

 

10. Reklamace, práva z vadného plnění, záruční podmínky

Příloha: reklamační protokol ve formátu PDF nebo DOCX

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávným návodem.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí (dále záruční doba). U smluvní strany, která je právnickou či fyzickou osobou podnikající poskytuje prodávající záruční lhůtu 6 měsíců.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, nebo ji způsobila třetí osoba odlišná od prodávajícího a bez jeho zavinění.

Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí; po uplynutí této 12 měsíční lhůty musí kupující své tvrzení, že vada existovala již v době převzetí, prokázat.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží spotřebitelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jejich životnosti či na opotřebení v důsledku používání. Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky právo:

Práva z vadného plnění (dále reklamace vady) lze uplatnit po celou záruční dobu přímo na adrese prodávajícího nebo na vybraných prodejnách SCANquilt, jejichž aktuální seznam je uveden na adrese www.scanquilt.cz.

Při reklamaci vady je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, zejména předložit potvrzení o koupi (faktura nebo paragon s číslem objednávky uskutečněné prostředky dálkové komunikace).

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se se spotřebitelem na prodloužení této lhůty. V případě překročení maximální lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel nárok na výměnu zboží za nové. Pokud výměna není možná, má právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamaci zásilky, tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, má spotřebitel právo uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu.

V případě uznané reklamace má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné, poštovné apod. v nutné výši), podnikatel si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.

Postup uplatnění reklamace zboží objednaného v eshopu:

V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené prodávajícím reklamované zboží, je prodávající oprávněn účtovat si skladné 10 Kč / 1 den či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí provozovatel kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

11. Ochrana osobních údajů

Provozovatel (dále správce osobních údajů nebo správce) uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením EU 2016/679 (dále GDPR) a Zákonem o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. v platném znění.

Veškeré informace, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, najdete v dokumentu Ochrana osobních údajů.

 

12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání Cookies 

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Ochrana osobních údajů.

Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Ochrana osobních údajů.

 

13. Komunikace a doručování

Komunikace a doručování jakýchkoliv dokumentů (faktury, reklamační protokoly a formulář pro odstoupení od kupní smlouvy) mezi prodávajícím a kupujícím probíhá prostřednictvím emailové korespondence.

 

14. Další práva a povinnosti smluvních stran

 

15. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

Tyto podmínky byly aktualizovány dne 26. 9. 2023.

Obchodní podmínky platné do 26. 9. 2023

Obchodní podmínky platné do 24. 2. 2023

 

Získejte svůj kupón na slevu 200 Kč za odběr novinek.
Udělejte si radost u nákupu nad 1000 Kč.
Děkujeme!
Poslali jsme Vám potvrzení.
Děkujeme za Váš zájem, ale vypadá to, že na tento e-mail jsme již v minulosti slevu poslali.
Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá.